Jakie ubezpieczenia musi posiadać firma oferująca usługi transportu i spedycji

Pomyłki ludzkie, zdarzenia losowe, kradzieże… Na przewożony towar czyha po drodze wiele niebezpieczeństw. Warto więc go ubezpieczyć. W transporcie krajowym i międzynarodowym możemy mówić zasadniczo o trzech głównych rodzajach ubezpieczeń. Są to ubezpieczenia OC odpowiednio spedytora i przewoźnika, a także tzw. ubezpieczenia Cargo. Czym różnią się one między sobą i co wchodzi w ich zakres – o tym właśnie przeczytasz w niniejszym artykule.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje szkody powstałe w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy spedycji bądź też niewykonaniem jej wcale. Wynika ona z przepisów kodeksu cywilnego, a w jej zakres wchodzą między innymi takie czynności jak załadunek, wyładunek, odprawa celna czy przygotowanie dokumentów potrzebnych do wysłania towaru.

-Ubezpieczenie OC spedytora nie pokrywa kosztów zniszczenia ładunku z winy przewoźnika – zaznacza przedstawiciel zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express.

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika nie jest obowiązkowe, jednak każdy, kto zarobkowo zajmuje się przewozem towarów, powinien je posiadać. Dotyczy ono odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za szkody, czyli utratę, ubytek bądź uszkodzenie przesyłki, powstałe od momentu jej przyjęcia do momentu jej wydania. Ubezpieczenie to często obejmuje także sytuacje kradzieży czy rozboju. Aby dochodzić odszkodowania z jego tytułu, należy dysponować dokumentami przewozowymi, dochodzenie to jednak może być procesem długim i skomplikowanym, zwłaszcza gdy nie można jednoznacznie określić, w jakim stopniu to przewoźnik odpowiedzialny jest za powstałą szkodę.

Ubezpieczenia Cargo

W przypadku ubezpieczenia Cargo (lub Cargo ICC – ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym) nie ma takiej konieczności, nie trzeba też wskazywać momentu i przyczyny powstania szkód, lecz jedynie udowodnić, że one wystąpiły. Umowa tego rodzaju ubezpieczenia zawierana jest przez właściciela lub posiadacza towaru, który powierza ów towar do przewozu środkami transportu własnego bądź obcego. Ubezpieczenie Cargo obejmuje mienie na całej trasie, a często także załadunek i wyładunek towaru. Jest też bodaj najbardziej uniwersalnym z ubezpieczeń w zakresie transportu. Z jego tytułu pokryte mogą zostać koszty szkód powstałych w wyniku takich zdarzeń losowych, jak deszcz nawalny i grad, huragan, powódź, lawina, osuwanie lub zapadanie się ziemi, eksplozje, uderzenia pioruna, uderzenia przedmiotów w środek transportu, wypadek czy pożar. Umowa zawarta w zakresie rozszerzonym może objąć także rabunek, kradzież oraz kradzież z włamaniem. Ubezpieczeniu Cargo podlegają zarówno będące przedmiotem wymiany handlowej wyroby gotowe, jak i surowce czy półprodukty, wyłączone są zaś z niego m.in. dokumenty, dzieła sztuki, przesyłki pocztowe, żywe zwierzęta, a także bagaż osobisty.

Be the first to comment on "Jakie ubezpieczenia musi posiadać firma oferująca usługi transportu i spedycji"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.