Znaki towarowe, których nie da się zarejestrować

Bezwzględną przesłanką do rejestracji znaków towarowych jest zdolność odróżniająca. Nie oznacza to, że znak musi być nowatorski i oryginalny. Te przesłanki bierze się pod uwagę, ale przy okazji innych praw własności intelektualnej. Jeśli chodzi o znaki towarowe głównym kryterium jest kwestia odróżniania znaków towarowych przez klientów, tak aby nie doszło do pomyłki.  Przy ocenie znaków towarowych należy wziąć kategoryzację na znaki mocne i na znaki słabe (dostatecznie odróżniające), a także z uwagi na rodzaj towaru i specyfikę obrotu konkretnymi produktami.

Zdolność odróżniająca zgodnie z art. 129 p. w. p. nie występuje w stosunku do towarów i usług, których nazwa weszła do języka potocznego lub jest używana w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Oznaczenia odróżniające nie mogą również wynikać z pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności produktu.
Jeśli struktura znaku towarowego wykazuje brak jakichkolwiek cech charakterystycznych, to wówczas nie może dojść do ochrony. To nie jedyna przesłanka świadcząca o braku możliwości rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z art. 131 p. w. p. znak towarowy nie może naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Dlatego ważne, aby posiadać prawa majątkowe do projektu graficznego.
Co ciekawe warto również uregulować w umowie z grafikiem kwestie związane z osobistymi prawami autorskimi. Gdy zarejestrujemy nasz znak towarowy mamy możliwość umieszczenia symbolu ?. Bez odpowiednich ustaleń umownych grafik może sobie zażyczyć nie umieszczania ? w logotypie z uwagi na naruszenie integralności do jego dzieła. Sytuacja wydaje się absurdalna, ale taki scenariusz jest możliwy. Aby zapobiec takiego typu sytuacjom wystarczy zawrzeć w umowie, że twórca zrzeka się swoich autorskich praw osobistych do wykonania.
W ustawie dotyczącej prawa własności przemysłowej możemy znaleźć pozostałe przesłanki, które mogą stanowić problem przy rejestracji znaku towarowego…
Zgodnie z art. 131: ?Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:
1) zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony;
2) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;

4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;

5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

6) stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.?

 

Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, iż zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze nastąpi również, gdy nie dokonamy należytej staranności badając czystość znaków towarowych, także brak świadomości nie chroni nas przed przepisami prawa. Dobrze przeprowadzone badanie czystości patentowej jest czasochłonne . Przy ocenie innych znaków towarowych bierze się pod uwagę klasyfikację nicejską (klasyfikacja towarów i usług) i wiedeńską (klasyfikacja elementów graficznych znaków towarowych).
Na szczęście z pomocą przychodzi technologia. Dzięki aplikacji eZnak w łatwy sposób można zbadać czystość patentową znaku towarowego. Złożenie podania bez odpowiedniego researchu może narazić nas nie tylko na koszty związane z procedurą nieudanej rejestracji, ale również może doprowadzić do wszczęcia pozwów przez podmioty, których prawa do znaków towarowych zostały naruszone.

Be the first to comment on "Znaki towarowe, których nie da się zarejestrować"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.