Polskie studia prawnicze.

W Polsce tytułem prawnika definiuje się osobę, która z sukcesem ukończyła studia prawnicze. Nie oznacza to jednak, że osoba taka ma pozwolenie na świadczenie usług z zakresu zawodów prawniczych i udzielaniu pomocy prawnej. Tych albowiem jest kilka kategorii, a do uzyskania zgody na wykonywanie któregoś z nich potrzebne jest ukończenie nauczania, zwanego aplikacją.
Aplikacja jest definiowana jako praktyka przygotowująca absolwenta prawa do podjęcia poszczególnych zawodów prawniczych. Miejsce i czas trwania praktyk są określone szczegółowymi zasadami i kończą się egzaminem państwowym.
W Polsce obowiązuje kanon, że aplikujący do profesji prawniczych musi mieć ukończone studia prawnicze poświadczone otrzymaniem tytułu magistra, być dobrym prawnikiem nieskazitelnego charakteru posiadać pełnię praw publicznych. Związane jest to z tym, iż sędziowie, notariusze, prokuratorzy itd. są zawodami zaufania publicznego, tym samym wymagania stawiane zawodowym prawnikom w znacznej mierze dotyczą aplikantów, którzy zostając wpisani na listę aplikantów oficjalnie należą do palestry.
Od kilku lat widoczne jest zjawisko, kiedy coraz więcej osób kończy studia prawnicze, jednak nie przekłada się to na liczbę osób dostających się na aplikację. Dzieje się tak, ponieważ po pierwsze: nie każdy taką drogę wybiera, a po drugie, egzamin uprawniający do bycia aplikantem- pomimo możliwości wyboru przeróżnych specjalności- jest sprawdzianem wszechstronnym, czyli obejmującym aspekty różnych rodzajów prawa, z czego doskonałym przyswojeniem wielu sobie nie radzi.
Na gruncie prawa polskiego możliwe jest podjęcie aplikacji z zakresu 6 dziedzin: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, prokuratorskiej, sądowej i komorniczej. Różnią się one od siebie nie tylko metodą odbywania praktyk, lecz również długością trwania.  I tak, aplikacja sądowa trwa najdłużej, bo aż 4,5 roku, aplikacje adwokackie i radcowskie po 3 lata, prokuratorskie i notarialne 2,5 roku, a komornicza 2 lata.
Wszystkie wyżej wymienione aplikacje są płatne, co oznacza, że absolwenci prawa, żeby podjąć nauczanie muszą regularnie pokrywać określone koszty, które w zależności od wybranej specjalności maja różnej wysokości stawki.
Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce można zauważyć trend, że pośród najchętniej wybieranych aplikacji na czele  znajdują się kolejno adwokacka i radcowska. Natomiast jeśli brać pod uwagę ich stopień trudności, to eksperci z tej dziedziny chórem stwierdzają, że za najłatwiejszy uchodzi egzamin na aplikację komorniczą, co potwierdzają prowadzone rok rocznie statystyki.