Odmowa wypłacenia odszkodowania z polisy AC – czy ubezpieczyciel ma ostatnie słowo?

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, które w razie zdarzenia drogowego, pokrywa naprawę szkody osobie poszkodowanej. Inaczej sprawa wygląda w przypadku polisy ubezpieczeniowej AC, która jest jest całkowicie dobrowolna. O ile możemy być pewni wypłaty odszkodowania z polisy OC, o tyle polisa AC takiej pewności już nie daje. Ubezpieczyciel bowiem ma tutaj dowolność interpretacji naszej współwiny, a co za tym idzie może zaniżyć wysokość odszkodowania lub zupełnie odmówić jego wypłaty. Aby uchronić się przed takimi niespodziankami, warto przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej dokładnie przeczytać jej postanowienia, a w szczególności przeanalizować warunki ubezpieczenia.

Do czego zobowiązuje polisa AC?

Polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza że właściciel pojazdu nie ma obowiązku jej zakupu. To ją różni od obowiązkowej polisy OC, której brak może się skończyć mandatem. Można nią objąć każdy pojazd, który jest zarejestrowany w Polsce, okres trwania umowy wynosi najczęściej 12 miesięcy. Opłata za polisę jest wpłacana jednorazowo lub ratalnie, wszystko zależy od ustaleń z ubezpieczycielem.

Właściciel polisy AC otrzymuje odszkodowanie w przypadku zdarzenia, którego sprawcą jest on sam lub za które ponosi odpowiedzialność. Jest to duże ułatwienie w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie został ustalony lub w przypadku zderzenia pojazdu ze zwierzęciem czy wskutek działania żywiołu. Bardzo ważnym ustaleniem jest wypłata odszkodowania w razie kradzieży pojazdu, niezależnie od tego czy sprawca został złapany. Skupiając się wyłącznie na zapisach w umowie, mówiących o sytuacjach, w jakich ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, często nie zwracamy uwagi na zapisy sytuacji, które wyłączają tę odpowiedzialność. Z tego względu należy bardzo dokładnie czytać wszystkie zapisy w umowie, a w razie niepewności lub niejasności – skonsultować z prawnikiem.

Zaniżenie wartości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty

Nie każda osoba, wykupująca polisę AC wie, że istnieją przypadki, w których ubezpieczyciel może rościć sobie prawo do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy. Wśród najczęstszych przyczyn takiej decyzji są zaniedbania właściciela pojazdu dotyczące przeprowadzenia obowiązkowych okresowych badań technicznych. W sytuacji, gdy stan techniczny pojazdu przyczynia się do powstania zdarzenia drogowego, w którym uczestniczy osoba poszkodowana, ubezpieczyciel bardzo często zarzuca jej tzw. niedbalstwo, o czym mowa będzie nieco później. Właściciel pojazdu może też w celu wyłudzenia odszkodowania z premedytacją spowodować powstanie szkody. Podpisanie umowy powinno być zatem poprzedzone dokładną analizą treści zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Główne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie odszkodowania najczęściej jest spowodowana brakiem aktualnych badań technicznych, tzw. przeglądu, tym bardziej jeśli ten fakt miał wpływ na przebieg zdarzeń. Podobnie traktowany jest brak ważnego prawa jazdy w momencie wypadku, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających. Zdarza się, żę towarzystwa ubezpieczeniowe argumentują swoją decyzję na niekorzyść klienta jego rażącym niedbalstwem. Pod tym pojęciem rozumie się niezachowanie właściwej ostrożności , co mogło się przyczynić do powstania szkody. Oczywiście, przykładów takiego zachowania może być bardzo wiele, a najpopularniejsze z nich to niedostosowanie rozmiarów pojazdu do wysokości wiaduktu, pod którym pojazd ten przejeżdża, czy wjazd do garażu z rowerami na dachu mimo odpowiednich oznaczeń, a także pozostawienie kluczyków do auta poza kontrolą, np. w kieszeni kurtki w szatni.